ساختار سازمانی

مدیر عامل

بهنام كوهستاني

مدیر عامل

معاون فنی و مهندسی

علی فریدون پور

معاون فنی و مهندسی

سرپرست حفاری

آيت ميرفردي

سرپرست حفاری

معاون پشتیبانی

مجید یزدانبخش

معاون پشتیبانی

معاون بازرگانی و تدارکات

وحید ساقی

معاون بازرگانی و تدارکات

معاون اداری،مالی و اقتصادی

منصور پورمهدی

معاون اداری،مالی و اقتصادی

مدیر لرزه نگاری

مدیر لرزه نگاری

مدیر لرزه نگاری

مدیر روابط عمومی

جلال رستمی

مدیر روابط عمومی

مدیر خدمات فنی حفاری

آیت میرفردی

مدیر خدمات فنی حفاری

HSE مدیر

حامد سیفی

HSE مدیر

مدیر برنامه ریزی و سیستم ها

مسعود وطن خواه

مدیر برنامه ریزی و سیستم ها