اهداف و استراتژی

  • افزایش سهم بازار 
  • توانمندسازی راهبردی منابع انسانی  
  • افزایش کارایی و توسعه سیستم های مدیریتی و مهندسی 
  • بهبود و توسعه نظام مالی و اقتصادی مدیریت پروژه های زنجيره ارزش صنایع بالادستی
  • ارتقا فرهنگ محیط زیست و ایمنی و بهداشت