خط مشی

شركت حفاری و اكتشاف انرژی گستر پارس به عنوان یک شرکت فعال در زمینه طراحی، تامین، عملیات حفاری و ارائه خدمات مرتبط (EPDS)، در صدد آن است که به عنوان يكیاز اولين شركت‌های حفاری در بخش خصوصی با استقرار سیستم های مدیریت کیفیت، محيط‌زيست، ايمنی و بهداشت شغلی بر اساس استانداردهای ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 و راهنمای IOGP HSEMS:1994، زمینه مناسبی را در دستیابی به تعالی سازمانی ایجاد نماید.

در این راستا، این شرکت متعهد به اجرا، نگهداری و بهبود مستمر اثربخشی سیستم های فوق، رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط، پیشگیری از مصدومیت و بیماری های شغلی و حفاظت از محیط زیست شامل پیشگیری از آلودگی و سایر تعهدات خاص مرتبط با فضای سازمان است.

رئوس استراتژی های شرکت برای دستیابی به اهداف بلند مدت به شرح زیر اعلام می شود.

•    بازاریابی، توسعه مشارکت و مدیریت پروژه های EPDS+F
•    مشارکت با شرکت های معتبر صنعت حفاری و بهبود روابط با ذینفعان
•    توسعه و تامین منابه مالی و زیر ساخت های مورد نیاز فرآیندهای سازمان
•    رشد و توانمند سازی سرمایه انسانی
•    گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D)
•    ارتقا فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست